Visitatie

Visitatie

Visitatie is een verplicht onderdeel van de kwaliteitsbewaking van de VIT. Vanuit de RBCZ Sector Psychosociaal, alwaar de VIT ook in participeert, zijn de protocollen opgesteld voor de inhoud van de visitatie, de organisatie ervan en de gevolgde procedure. Deze sluiten aan op de eisen die zorgverzekeraars stellen aan visitatie.

De VIT-leden ervaren visitatie als een stimulans de uitvoering van hun praktijk kritisch te bezien en eventueel bij te stellen op mogelijke nieuwe eisen, inzichten, of opvattingen.
1 x per vijf jaar worden de leden gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De nieuwe leden worden de eerste keer binnen een half jaar gevisiteerd door twee therapeuten, die hiertoe de visitatietraining hebben gevolgd. Dit is om zicht te krijgen op hun praktijkvoering en om hen hier meteen ondersteuning bij te kunnen bieden.

Sluiten