Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op elk bezoek dat u brengt aan de website van de Vereniging van Integraal Therapeuten, verder ook te noemen”VIT”.

Door het gebruik van de website accepteert u de volledige inhoud van de disclaimer. Indien u niet akkoord bent met de disclaimer of een gedeelte daarvan, dan dient u geen gebruik te maken van de website.

Inhoud
De door de VIT en/of via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door de VIT verstrekte informatie is (onder andere) ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en de volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten en/of weren worden ontleend.

Verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de keuze van het gebruik van de informatie zoals gegeven op de website.

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie is kosteloos en u erkent dat het onredelijk zou zijn om de VIT aansprakelijk te stellen betreffende de website en de informatie die op de website is gegeven.
Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de website de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de VIT geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Tevens kan de VIT geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het raadplegen en het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

De VIT aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en de daarop/daardoor verstrekte informatie, die niet door de VIT worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de VIT.

De VIT kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Auteursrechten en verbodsbepaling
De op de website opgenomen informatie, zoals teksten en fotomateriaal, genieten auteurs- en merkenrechtelijke bescherming.
Behoudens door de wet gesteld, is het niet toegestaan de op de website of anderszins door de VIT in welke vorm ook verstrekte informatie of gedeelten daarvan, zoals uittreksels, in welke vorm ook aan derden te verstrekken, deze te (doen) vermenigvuldigen, te (doen) verspreiden of op enigerlei andere wijze aan te wenden, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijk daartoe strekkende schriftelijke toestemming van de VIT. Het is evenmin, behoudens uitzondering door de wet gesteld, toegestaan door te of via een andere website dan wel middels andere digitale of folio middelen te verwijzen naar de website of het e-mail adres van de VIT, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de VIT.

Wijzigingen
Deze disclaimer kan door de VIT te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website gepubliceerd zijn. Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de disclaimer zodat u op de hoogte bent van de meest recente inhoud daarvan.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op geschillen betreffende de website en/of uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit het gebruik van de website voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de VIT.

Sluiten