Commissies

Vergadering

De VIT kent diverse commissies waarin leden actief zijn. Ze zijn van belang voor het vormgeven van beleid en voor de uitvoering ervan.

Commissie onderzoek kwaliteit opleidingen (Coko)
Deze commissie screent de beroepsopleidingen op grond van criteria die gebaseerd zijn op het beroepscompetentieprofiel van de VIT-therapeut en de onderscheiden disciplines. Zij stelt vast welke opleidingen hieraan voldoen, naast dat zij door een accreditatie-instituut zijn geaccrediteerd.

Commissie NaBij
Deze commissie is er voor alle vragen rondom bij- en nascholingen al dan niet geldig voor de PsBK-nascholingseisen.
Leden kunnen een beroep doen op deze commissie wanneer ze vragen hebben over de geldigheid van een bijscholing en bij vragen of de bijscholing erkend is voor de PSBK. Als een bijscholing (nog) niet is erkend, kan een lid dat deze bijscholing wil doen, aan de commissie NaBij vragen of de VIT de betreffende bijscholing kan erkennen. Na deze erkenning kan de bijscholing opgevoerd worden in het logboek.
De commissie NaBij werkt nauw samen met de commissie herregistratie.

Toelatingscommissie
Deze commissie voert in een uitnodigende sfeer toelatingsgesprekken met kandidaat-leden.
Kandidaat-leden moeten aan criteria voldoen alvorens lid te kunnen worden. Dit betreft het kennisniveau, het persoonlijk ontwikkelingsniveau en de  invulling van het lidmaatschap. Het kennisniveau wordt gescreend aan de hand van behaalde diploma’s in het reguliere onderwijs en of het diploma van de beroepsopleiding is behaald aan een door de VIT erkende beroepsopleiding.
Het persoonlijk ontwikkelingsniveau en de betekenis van het lidmaatschap van de VIT worden verkend in het toelatingsgesprek.

Welkomstcommissie
De welkomstcommissie bezoekt in regio-tweetallen een nieuw VIT-lid in betreffende regio. Het is verwelkomen van het nieuwe VIT-lid door kennis te maken met elkaar, het informeren over en uitwisselen van praktijkvoering en om zicht te krijgen op de praktijkvoering van het nieuwe lid. Daar waar nodig zal zij het nieuwe VIT-lid attenderen op verbeteringen en/of aanpassingen. Op deze wijze kan het nieuwe lid bij aanvang al zijn praktijk voeren aansluitend op de eisen die hieraan gesteld worden.
Ook opent de kennismaking en uitwisseling voor nieuwe leden de weg om wanneer het nodig is deze collega’s of de VIT zelf te benaderen.
Met de welkomstcommissie wil de VIT de betrokkenheid van leden bij de vereniging stimuleren. Betrokkenheid zorgt ervoor dat het kwaliteitsbeleid van de VIT door leden in hun praktijkvoering wordt opgenomen.

Commissie herregistratie
Deze commissie screent jaarlijks het logboek van de VIT leden en stelt vast of leden hebben voldaan aan de na- en bijscholingseisen en de verplichte intervisie. Zij rapporteert het bestuur over haar bevindingen.

Communicatiecommissie
Communicatie is wezenlijk onderdeel van de beroepsvereniging om haar missie, visie en beleid over te brengen en haar beleidsdoelen te realiseren. Deze commissie denkt hierover mee en zet zich in om de goede communicatiemiddelen te gebruiken. Daarbij kijkt zij mee of de boodschap op een juiste wijze wordt gecommuniceerd.

Commissie Zorg in gemeente
De commissie heeft als doel de mogelijkheden te verkennen en aan te boren om het aanbod dat de VIT-therapeuten voor volwassenen hebben voor het voetlicht te brengen. Het streven is om dit aanbod toegankelijk te maken voor mensen die het nodig hebben, dat zij daar een keuze in krijgen.

Commissie Aanbod Zichtbaar Maken
De commissie heeft als doel de relatie met gemeenten te verkennen, c.q. te ontwikkelen en de positie en bijdrage van kinder- en jongerentherapeuten binnen de jeugdhulp voor het voetlicht te krijgen. Ook wil zij de kennis over het werken met een gemeente die onder de kinder- en jongerentherapeuten is, bundelen. Maar ook dat deze uitgewisseld kan worden met collega’s en collega’s elkaar weten te vinden als ze vragen hebben en iemand met ervaring ondersteunend kan zijn.

Beroepscommissie
De beroepscommissie dient leden van wie het lidmaatschap is opgezegd op basis van een bestuurlijk besluit, de mogelijkheid te bieden om binnen een maand in beroep te gaan tegen dit besluit. Zij doet een uitspraak over de geldigheid van dit besluit. De commissie is gehouden aan het reglement en de leden voldoen aan het functieprofiel van de commissie.

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie houdt toezicht op de besteding van de gelden. Zij controleert de financiële administratie van het voorgaande kalenderjaar. Zij doet dit op basis van het concept financieel jaarverslag (balans, baten, lasten, toelichting), en alle daarbij behorende stukken om inzicht te krijgen in de inkomen en uitgaven. Zij brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Sluiten