Netwerkvormen

Gezellig

Netwerk kindertherapeuten

Het Netwerk Kindertherapeuten Nederland bestaat al vanaf 2006. De VIT neemt vanuit de groep Integratieve Kinder- en jongerentherapeuten hieraan deel, samen met  beroepsorganisatie de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) en de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Kindertherapeuten (NVPMK).
De verschillende disciplines wisselen kennis en ervaringen uit met het doel bewust bekwaam te zijn in het vak.
Zo was er begin 2017 in de Fabrique in Utrecht een druk bezocht Congres over het Neurosenquentieel Model van neurowetenschapper en kinderpsychiater Bruce Perry, en informatie over hersenontwikkeling, trauma’s en traumabehandeling door kindertherapie.
Meer informatie over het Netwerk Kindertherapeuten vindt u op de website https://www.netwerkkindertherapeuten.nl/

RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten

In 2014 ontstond binnen de RBCZ Sector Psychosociaal naar aanleiding van de nieuwe Jeugdzorgwet, de RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten. Met die nieuwe wet werd de uitvoering van de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Diverse zaken zijn via deze werkgroep door beroepsverenigingen gezamenlijk opgepakt, zoals profilering van de integratieve kinder- jongerentherapeut, meedoen in het Team Up project voor hulp aan vluchtelingenkinderen, verkennen van aanbesteding bij gemeenten, aansluiten op of opzetten kwaliteitsregister, doordenken van strategie, welke partners te benaderen, contacten leggen, netwerk opbouwen. Dit alles met het doel om in het maatschappelijk veld bekend te worden als aanbieder en om het werk van de kinder- jongerentherapeuten voor alle kinderen toegankelijk te laten zijn.

RBCZ Sector Psychosociaal

Vanwege het brede zorgaanbod, heeft RBCZ de aangesloten beroepsverenigingen onderverdeeld in verschillende Sectoren. Samen vormen zij de Adviesraad van RBCZ. Sinds 2012 heeft RBCZ een Sector Psychosociaal waarvan de VIT vanaf aanvang al deel uitmaakt. Deze Sector vertegenwoordigt 16 beroepsverenigingen met therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire geestelijke gezondheidszorg.
De sector komt minstens vijf keer per jaar bijeen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria, de profilering van de complementaire geestelijke gezondheidszorg en het slagvaardig omgaan met huidige en toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

SCAG - van een klacht kun je leren

De SCAG is de geschilleninstantie waarbij de VIT voor haar leden collectief is aangesloten om de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg, de Wkkgz, goed te borgen.
De SCAG heeft als pay off Van een klacht kun je leren. Dit sluit aan bij de visie van de VIT.
Zij geeft ook workshops om de deskundigheid van haar ingeschreven zorgaanbieders op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg te ondersteunen en te borgen.
De SCAG heeft ieder jaar een bijeenkomst met de beroepsorganisaties die bij haar aangesloten zijn om de ervaringen met klachten te delen en met elkaar te bezien waarop de ondersteuning van therapeuten verbeterd kan worden en wat de beroepsverenigingen kunnen doen.

Sluiten