Therapeutlidmaatschap

VIT-img_016

Heb je interesse in het VIT-lidmaatschap lees dan hier wat de voorwaarden zijn en de procedure die wordt gevolgd.
Wil je je aanmelden voor het therapeutlidmaatschap
Klik dan op het aanmeldformulier.

In het aanmeldformulier wordt verwezen naar de privacyverklaring van de VIT en de eisen die aan het VIT lidmaatschap gesteld worden.

We raden je aan om eerst de informatie hieronder te lezen, zodat je goed bent geïnformeerd.

Toelatingsvoorwaarden

Een therapeut kan zich aanmelden als lid van de VIT wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • Je beschikt over een diploma van een vooropleiding op minimaal Hbo niveau;
 • Je beschikt over het diploma Psychosociale Basiskennis (PsBk) erkend door CPION of SNRO, of je hebt een opleiding gedaan die hieraan gelijk staat;
 • Je beschikt over een diploma van een 3- of 4-jarige beroepsopleiding voor psychosociaal therapeut in de complementaire gezondheidszorg op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, die door de VIT is erkend.
  Dit zijn de volgende beroepsopleidingen:

  • NAvP Nederlandse Academie voor Psychotherapie (integratieve psychotherapie, hypnotherapie en integratieve kindertherapie)
  • Opleidingen van BGL & Partners
  • Academie voor Dieptepsychologie (voorheen Jungiaans Instituut)
  • Groundwork Christelijke Integratieve Therapieopleiding
  • Academie Hypnos
  • Opleiding Zijnsoriëntatie Zeist
  • School voor Zijnsoriëntatie
  • Trance Art (is in 2023 opgeheven)
  • Vesta, Integratieve Psychotherapie
  • 4 jarige Therapie opleiding Educatieve Academie (België, Berchem)
  • A.I.H.P. – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (voorheen AIP) (België, Gent)

Mocht jouw opleiding hier niet bijstaan en je hebt belangstelling voor lidmaatschap, neem dan contact op met het secretariaat van de VIT. Mogelijk kan deze opleiding na screening toch erkend worden.

Toelatingsgesprek

Wanneer je in aanmerking komt voor lidmaatschap word je uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie. Het is een gesprek rond deze drie items:
1: jouw huidig therapeutschap en de praktijk
2: jouw persoonlijk ontwikkelingsproces binnen de opleiding tot het therapeutschap
3: jouw houding naar de beroepsvereniging

Uiteraard kan ook jij in dit gesprek vragen stellen.
En al is het een toelatingsgesprek, de commissieleden gaan uit van een uitnodigende, open en gelijkwaardige sfeer.

Wanneer dit gesprek voor jou het lid willen worden van de VIT ondersteunt en als ook de toelatingscommissie hier positief over is, dan geeft de toelatingscommissie het bestuur een positief advies. En kan het secretariaat de opname tot VIT lid in gang zetten.

En het vervolg

Als het lidmaatschap na het toelatingsgesprek in gang wordt gezet, ontvang je hierover bericht van het secretariaat met:

 • de vraag naar een origineel en recent Verklaring Omtrent Gedrag (de zogenaamde VOG). Je krijgt hiervoor aanwijzingen;
 • de factuur voor de contributie (naar rato) voor het lopende jaar;
 • factuur voor het digitaal Wtza-KMS, € 58,08 incl. 21% BTW (naar rato voor het lopende jaar)

Na ontvangst van bovengenoemde, word je als lid ingeschreven en ontvang je jouw lidmaatschapsnummer, het VIT-schildje, jouw licentie, entree op het interne deel van de website, informatie over de aanvraag van de AGB-codes .

Het lidmaatschap impliceert ook aansluiting bij de koepel RBCZ waar je wordt ingeschreven in het Hbo register,  en aansluiting bij de geschilleninstantie de SCAG. Daarmee voldoe je aan de Wkkgz. Ook krijg je een eigen account voor het ONSKMS dat de VIT in samenwerking met de organisatie Ovezo heeft opgezet. Dit Kwaliteitsmanagement Systeem is verplicht gesteld door de Wet toezicht zorgaanbieder, de Wtza.
Dus na inschrijving bij de VIT zorgt het secretariaat voor:

 • jouw registratie bij RBCZ (daarmee is het tuchtrecht geregeld en vergoeding uit het aanvullend pakket van VGZ)
 • aansluiting bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). De VIT heeft een collectieve aansluiting bij de SCAG, waarmee conform de Wkkgz de inzet van een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie is geregeld. Als je (ook) werkt binnen de Jeugdwet dan heb je via de SCAG ook een klachtencommissie die klachten behandelt vallend onder de Jeugdwet
 • jouw aansluiting bij de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering van de VIT
 • aanmelding bij het ONSKMS, zodat je hier een eigen account kan aanmaken voor jouw KMS dat is vereist vanuit de wet Wtza

De kosten voor het lidmaatschap

Voor het toelatingsgesprek betaal je € 45,00. Daarvoor ontvang je een factuur.
Daarnaast betaal je voor het muurschildje. De contributie bedraagt € 395,00 per jaar. Dit wordt naar rato van het jaar bijgesteld.

Vermelding VIT-lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VIT mag je pas vermelden op jouw website na bericht van toelating van het bestuur. Dit ontvang je als de toelatingsprocedure is afgerond en je daarmee ook daadwerkelijk lid bent van de VIT.

Aanmelding bij zorgverzekeraars

Nadat je lid bent van de VIT en ingeschreven bij één van de genoemde koepels,  word je aangemeld bij de zorgverzekeraars die sessies van VIT therapeuten vergoeden.
Voor vergoeding van de sessies is het vanaf 1 januari 2017 nodig dat je naast het diploma van jouw beroepsopleiding ook over het diploma Psychosociale Basiskennis (PsBK) beschikt. Of dat je over een diploma beschikt die hiervan vrijstelling geeft.

Als je hieraan niet kunt voldoen met jouw diploma, kun je altijd tijdens jouw lidmaatschap de opleiding Psychosociale Basiskennis (de PsBK) als na- en bijscholing volgen of één van de hieronder  genoemde diploma’s behalen, afhankelijk van jouw situatie. Vraag het secretariaat van de VIT om advies wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Afgeronde Hbo-bachelor (mits diploma behaald na 1988) of WO-opleidingen, of andere studies die vrijstelling geven voor de Psychosociale Basiskennis (PsBK), zijn:

 • SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • CMV Culturele Maatschappelijke Vorming
 • MWD Maatschappelijk Werk Dienstverlening
 • Creatieve Therapie
 • Toegepaste (WO) Psychologie
 • Kunstzinnige Therapie
 • The European Certificate of Psychotherapy (ECP)
 • Master Orthopedagogiek
 • Pedagogiek
 • Psychosociaal counselor (OPC) of Stress management CCC Professional
 • EVC van een erkende bachelor opleiding
 • Gezondheidswetenschappen Universiteit van Maastricht
 • Pastoraal werk
 • A-, B- en Z-verpleegkundige, mits geldige BIG registratie
 • HBO-V
 • HBO opleiding counseling
 • Verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ
 • Humanistiek
 • Bewegingsagogie/psychomotorische therapie
 • Een diploma behaald bij het Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg
 • BIG geregistreerden, passend bij de sector.

Sluiten