Klachtenformulier

1. Wie is de behandelaar over wie u een klacht indient? *
2. Wanneer (of in welke periode) vond de behandeling plaats waarover u een klacht heeft?
3. In welke relatie staat u tot de therapeut?
4. Wilt u hier uw klacht omschrijven? (feiten en omstandigheden)
5. Heeft u over uw klacht gesproken, of anderszins contact hierover gehad met uw therapeut?
6. Zou u het op prijs stellen om hulp te krijgen voor een gesprek met de therapeut over uw onvrede?
Zo nee, kunt u aangeven waarom?
7. Indien u geen gesprek wilt met de therapeut, kunt u ook alleen met de klachtenfunctionaris spreke
8. Vul hier uw naam- en adresgegevens in, zodat er contact met u opgenomen kan worden.
9. Worden, of zijn uw behandelingen betaald door de gemeente, of via de gemeente?
10. Eventuele opmerkingen
Sluiten